Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunnot ja kannanotot

2017

Vastaus sosiaali­ ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- jakehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM/929/2017) (15.3)

Vastaus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausuntopyyntöön lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen -ohjeen luonnoksesta (6895/00.01.02/2016) (10.2.2017)

2016

Vastaus sosiaali­ ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM095:00/2012) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta (9.9.2016)

Vastaus sosiaali­ ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM114:00/2015) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta (9.9.2016)

Jäsentiedote: Proviisorin työstä maksettava asianmukainen palkka (14.6.2016)

Kommentit liittyen sosiaalija terveysministeriön kuulemisja keskustelutilaisuuteen koskien apteekeissa toimivia erillisiä yhtiöitä 25.4. (STM095:00/2012) (28.4.2016)

STM: lausuntopyyntö Rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista (5.4.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Duodecim: Käypä hoito -suosituksen lausuntopyyntö:Itselääkitys (7.2.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti – kansallinen selvitys ja suositukset 5.2.

2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesa muuttamisesta, sairauvakuutuslain muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta (13.10.2015)

Lausunto suosituksesta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi (15.9.2015)

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta (STM027:00/2015)(30.6.2015)

Kannanotto selvitysmiesten raporttiin Fimean alueellistamistavoitteiden toteuttamisesta (asettamispäätös STM 020/2015) (23.6.2015)

Suomen Proviisoriyhdistyksen kannanotto apteekkilupien tarveharkinnan säilyttämiseksi (14.03.2015)

2014

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § muuttamista (Dnro STM096:99/2013) (20.11.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön pyyntöön koota näkemyksiä sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen sekä optikon ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin pro auctore -lääkkeenmääräämisen toimivuutta ja kehittämistarpeita seuraavalle työyhmälle (Dnro STM114:00/2012) (24.10.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sähköiseen lausuntopyyntökyselyyn liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnokseen (Dnro. STM090:00/2013) (avoimet vastaukset, 14.10.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön kommenttipyyntöön koskien lääkemääräyksen voimassaoloajan pidentämistä koskevaa asetusmuutosta (1088/2010) (10.10.2014)

Vastaus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kommenttipyyntöön koskien itsehoitolääkeohjelmaluonnosta (Dnro. 000171/00.04.05/2014) (29.8.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön kannanottopyyntöön ehdotuksesta lääkelakia koskevaan lakiehdotukseen esitetystä 57 §:n hintaneuvontaa koskevasta lisäyksestä (STM095:00/2012) (16.5.2014)

Proviisoriyhdistyksen kannanotto: "Näillä ehdoilla apteekissa voisi rokottaa" (6.5.2014)

Vastaus Fimean kommenttipyyntöön (Dnro. 000171/00.04.05/2014) liittyen kansallisen itsehoitolääkeohjelman valmisteluun (2.4.2014)

Kannanotto Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämisen työryhmän pyyntöön liittyen aiheeseen "Miten tervettä kilpailua voitaisiin lisätä lääkehuollossa?"(27.3.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM096:00/2013 ehdotuksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (26.3.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM095:00/2012 ehdotuksesta laiksi lääkelain muuttamisesta (apteekkitoimintaa koskevat muutokset) (21.2.2014)

2013

Vastaus Fimean lausuntopyyntöön lääkkeiden hyvien jakelutapojen määräysluonnoksesta (Dnro 000396/00.01.02/2013) (18.11.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM 063:00/2013 "Ehdotus Valtioneuvoston asetukseksi lääketaksasta" (26.9.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM 0035:00/2013 "Asetus lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta” (25.6.2013)

Vastaus Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM090:00/2011) "Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta” (14.6.2013)

European Commission: Guideline on the Principles of Good Distribution Practices for Active Substances for Medicinal Products for Human Use (30.04.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista (Dn:o STM084:00/2011) (12.03.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja sähköisestä lääkemääräyksestä annettujen lakien muuttamiseksi (Dn:o STM048:00/2012) (03.01.2013)

2012

Glukosamiini itsehoidossa. Vastaus Fimealle lausuntopyyntöön Dnro 3246/03.02.05/2012 (30.10.2012)

Vastaus Lääketeollisuuden lausuntopyyntöön lääketeollisuuden eettisistä ohjeista (19.9.2012)

Vastaus Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM 064:00/2011) "Hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta” (8.6.2012)

Vastaus Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM 527715)/
"Hallituksen esitysluonnos lääkkeiden velvoitevarastointilain sekä
velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta” (29.2.2012)

Vastaus lausuntopyyntöön (OKM2012-00021) Euroopan komission antamasta ehdotuksesta ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin (2005/36/EY) ja ns. IMS-asetuksen muuttamisesta (KOM(2011)883) (24.2.2012)

Kommentit Fimean suosituksesta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin (17.2.2012)

2011

Lausunto Fimealle apteekkien lääkevalmistusta koskevasta määräysluonnoksesta (15.11.2011)

Lausunto Fimealle apteekkien verkkopalveluita koskevasta määräysluonnoksesta (15.4.2011)

Lausunto luonnoksesta lääkeasetuksen muuttamisesta annettavasta asetuksesta (11.1.2011)

2010

Suomen Proviisoriyhdistys mukana Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan valmistelutyössä 2010-2011

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto Fimealle sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuoltoa koskevan selvitystyön käynnistymisen johdosta (31.8.2010)

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä lääkelain ja apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta (12.4.2010)

2009

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto Lääkelaitokselle lääkeluetteloa koskevan päätöksen luonnoksesta (30.10.2009)

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto Lääkelaitokselle määräyksen 3/2004 (Tuotevirheet) uudistamistarpeista (4.9.2009)

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (16.4.2009)

Lausunto proviisorien rajoitetusta reseptinuusimisoikeudesta apteekeissa (26.2.2009)