Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunnot ja kannanotot

2017

Vastaus sosiaali­ ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- jakehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM/929/2017) (15.3)

Vastaus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausuntopyyntöön lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen -ohjeen luonnoksesta (6895/00.01.02/2016) (10.2.2017)

2016

Vastaus sosiaali­ ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM095:00/2012) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta (9.9.2016)

Vastaus sosiaali­ ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM114:00/2015) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta (9.9.2016)

Jäsentiedote: Proviisorin työstä maksettava asianmukainen palkka (14.6.2016)

Kommentit liittyen sosiaalija terveysministeriön kuulemisja keskustelutilaisuuteen koskien apteekeissa toimivia erillisiä yhtiöitä 25.4. (STM095:00/2012) (28.4.2016)

STM: lausuntopyyntö Rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista (5.4.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Duodecim: Käypä hoito -suosituksen lausuntopyyntö:Itselääkitys (7.2.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti – kansallinen selvitys ja suositukset 5.2.

2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesa muuttamisesta, sairauvakuutuslain muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta (13.10.2015)

Lausunto suosituksesta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi (15.9.2015)

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta (STM027:00/2015)(30.6.2015)

Kannanotto selvitysmiesten raporttiin Fimean alueellistamistavoitteiden toteuttamisesta (asettamispäätös STM 020/2015) (23.6.2015)

Suomen Proviisoriyhdistyksen kannanotto apteekkilupien tarveharkinnan säilyttämiseksi (14.03.2015)