Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Apteekin omistajalla tulee olla ammatillinen vastuu toiminnasta

Apteekin tehtävä on huolehtia lääkkeiden vähittäisjakelusta ja varmistaa lääkkeiden turvallinen ja oikea käyttö. Apteekin voi tällä hetkellä omistaa vain proviisori, jolle on lääkelain mukaisesti myönnetty lupa apteekin pitämiseen. Proviisoria, jolla on oikeus apteekin harjoittamiseen kutsutaan apteekkariksi. Henkilökohtaisen vastuun vuoksi apteekkitoimintaa harjoitetaan toiminimiyhtiönä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa selvityksessä apteekkijärjestelmän kehittämisestä (STM 2023) arvioitiin vaihtoehtoja apteekkien omistajapohjan laajentamiselle. Selvityksessä todetaan, että apteekkien omistajuuden ja lupajärjestelmän muutos edellyttäisi useita kattavampia vaikutusten arviointeja. Lisäksi mainitaan, että lupajärjestelmän kehittämisessä lähtökohtana tulee olla asiakkaiden rationaalisen lääkehoidon toteutuminen sekä lääkkeiden ja apteekkipalveluiden maankattava saatavuus.

Lääkehuoltoa on tärkeää kehittää terveyspoliittisista lähtökohdista lääkkeiden käyttäjiä ja yhteiskuntaa hyödyttävänä kokonaisuutena. Lääkehuollon keskeiset ongelmat eivät ole lääkejakelujärjestelmästä johtuvia, eikä niitä siten voida ratkaista apteekkijärjestelmän sääntelyä purkamalla.
– Reinikainen L ym. 2023

Tärkeämpää olisi keskustella lääkkeiden epätarkoituksenmukaisesta käytöstä, lääkehoitojen puutteellisesta ohjauksesta, annettujen lääkitysohjeiden noudattamatta jäämisestä, lääkitysturvallisuusongelmista ja erityisesti iäkkäiden henkilöiden lääkehoitojen kokonaishallinnan puutteesta. 
– Pelkonen E 2023

Proviisorilla on keskeinen rooli lääkehuollon järjestämisessä ja kehittämisessä

Lääkehuolto on pelkistetty joissain markkinatalouteen liittyvissä kommenteissa logistiseksi toiminnaksi (mm. KKV 2020 viitaten). Apteekkitoimintaan ja lääkkeen toimittamiseen liittyy kuitenkin useita vastuita ja ehtoja, joita on kuvattu mm. lääkelain 6. luvussa. Apteekkeja on kehitetty voimakkaasti lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan suuntaan 1980-luvun lakimuutosten jälkeen. Lääke- ja lääkitysturvallisuuden, järkevän lääkehoidon ja hoitoon sitoutumisen ohella lääkeinformaatio on edelleen keskeistä apteekkitoiminnassa (Fimea 2021). Lääkehuolto ja avohuollon lääkkeiden vähittäisjakelu ovat osa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja (STM 2023). Lääkehuollon järjestämisessä ja kehittämisessä proviisorit ovat avainhenkilöitä.

Julkisessa keskustelussa leijuu ajatus siitä, että proviisorin vastuullisen roolin voisi ohittaa. Tätä miettivän kannattaa ensin kysyä itseltään, millä ammattiryhmällä olisi paremmat edellytykset ottaa vastuu lääkehuollosta. Harvoin näkee vastaavia ajatuksia muiden ammattien kohdalla.

Proviisori on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Proviisorin tutkinto antaa Euroopan unionin ammattipätevyysdirektiivin edellyttämät tiedot ja taidot ja ohjaa toimimaan työssä ammattieettisesti. Proviisorin tutkinto vastaa farmasian alan asiantuntijan koulutusta maailmanlaajuisesti. Proviisori tuntee ja ymmärtää lääkkeen elinkaaren ja lääkehuollon rakenteet ja riippuvuudet sekä toimii kaikissa lääkealan keskeisissä vastuutehtävissä.

Korkeasti koulutettuna terveydenhuollon ammattilaisena proviisorilla on parhaat edellytykset toimia eettisesti ja vastuullisesti apteekkarina ja huolehtia apteekkitoiminnan terveydenhuollollisista tavoitteista. Proviisorin tutkinto antaa valmiudet tukea ihmisiä lääke- ja terveysasioissa sekä kehittää apteekkitoimintaa terveyspoliittisista lähtökohdista.

Proviisori on apteekkitoiminnan omistaja

Apteekin omistajana proviisori on ammatillisessa, eettisessä ja taloudellisessa vastuussa apteekin toiminnasta. Proviisoriomistuksella varmistetaan apteekin ammattieettinen toiminta ja vähennetään intressiristiriitoja sekä riippuvuutta tahoista, joiden toimintaa ohjaavat kaupalliset tavoitteet. 

Omistajuus on moniulotteinen käsite, jolla on mm. laillisia, psykologisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Omistaminen sitoo yhteen yrityksen taloudellisen toiminnan, tarkoituksen ja kehittämisen suunnan. Omistaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan voimakkaasti. Omistaminen on valtaa, ja omistaja lopulta valitsee työntekijät ja ohjaa resurssien käyttöä sekä toimintaa.

Apteekkitoiminnan harjoittaminen on perustellusti luvanvaraista. Luvanvaraisuuden taustalla on kansanterveyteen liittyvä tarkoitus taata lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä turvata lääkkeiden saatavuus koko maassa. Apteekkiluvan saanut proviisori toimii apteekkarina yhteiskunnan asettamien tavoitteiden, velvoitteiden ja taloudellisten edellytysten rajoissa. Apteekkitoimintaa valvotaan, ja apteekkiluvan voi myös menettää.

Nykyisen proviisoriomistajuuden yhtenä perusteena on pidetty sitä, että proviisori terveydenhuollon ammattilaisena huolehtii apteekkitoiminnan terveydenhuollollisista tavoitteista. Yksi tärkeä osa tätä on lääkeneuvonnan asianmukainen toteutuminen, josta ei makseta erikseen, vaan jonka arvo sisältyy lääkkeiden katteeseen ja toimitusmaksuun.
– STM 2023

Apteekkitoiminnan taloudellinen ja ammatillinen vastuu tulee pitää yhdessä. Omistajuuden vapauttaminen ei ratkaise lääkehuollon haasteita – päin vastoin. Lupajärjestelmä, jossa vain proviisori voi saada apteekkiluvan, takaa avohuollon lääkejakelun vastuun säilymisen farmasian ammattilaisella ja toiminnan kehittämisen terveydenhuollon tavoitteiden lähtökohdista. Erillinen ja ammatillisesta vastuusta vapaa omistaja käyttäisi apteekissa omistajan määräysvaltaa ja toisi terveydenhuollon tavoitteiden tilalle omat taloudelliset intressinsä.

Ammatillisen ja taloudellisen vastuun eriyttäminen ei saisi aikaan tehokkuutta tai säästöjä. Muutokset apteekkien omistajuuteen eivät muuttaisi apteekkijärjestelmän saamaa osuutta lääkehoidon kustannuksista, jota säädellään lääketaksalla ja apteekkiverolla. Apteekkitoiminnan resursseja voidaan säätää suoraan ilman sääntelyn purkamista. Lääketaksaan kohdistuneilla leikkauksilla kustannuksissa on säästetty useaan kertaan.

 

Teemu Ali-Kovero
toiminnanjohtaja
Suomen Proviisoriyhdistys ry

 

Kirjallisuutta

Fimea 2021: Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 02/2021

KKV 2020: Anttinen M ym. Apteekkimarkkinoiden kehittäminen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 5/2020 (PDF)

Lääkelaki 395/1987

Pelkonen E. Lääkehuollossa katse on käännettävä todellisiin ongelmiin. Helsingin Sanomat 6.2.2023

Reinikainen L ym. Mitkä ovat lääkehuollon todelliset haasteet? Sic! 3/2022 (julkaistu 21.2.2023) 

STM 2023: Apteekkijärjestelmän kehittäminen – Nykytilan arviointi ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2023:6

 

Jos vaalikevään julkinen apteekkikeskustelu näyttää lähtevän sivuraiteille, Apteekkari.fi:n toimitus on koonnut vastauksia joihinkin apteekkeja koskeviin väittämiin: https://www.apteekkari.fi/artikkelit/apteekkimonopoli-sellaista-ei-ole.html

 

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito