Mitä on mentorointi?

Mentorointi

Mentoroinnilla on pitkät, antiikista polveutuvat perinteet. ’Mentor’ tarkoittaa opastajaa ja neuvonantajaa, joka kokeneempana välittää omaa osaamistaan mentoroitavalle. Mestari-kisälli-oppipoika -periaate on yksi mentoroinnin kulmakivistä. Modernin mentoroinnin tavoitteina on siirtää mentorin kokemusta ja kontakteja eteenpäin, antaa mentoroitavalle ideoita sekä kannustaa uusiin urahaasteisiin. Uusien ajatusten ja näkökulmien kehittyminen, itsetuntemuksen kasvaminen ja urakäsitysten muovautuminen vaikuttavat positiivisesti urakehitykseen. Mentorilla on puolestaan mahdollisuus kehittää omia vuorovaikutus- ja esimiestaitojaan, luoda verkostoja sekä saada tuoreita ajatuksia toisen proviisorin kanssa käydyistä keskusteluista. Mentoroinnilla saavutetaan näin ollen molemminpuolista hyötyä.

 

“Aluksi (mentorointiprosessimme) oli melko suunnitelmallista, loppua kohti vapaampaa. Etenemimme mentoroitavan ehdoilla. Hän sai päättää käsiteltävän aiheen. Mentorina toimin kuuntelijana ja mahdollisuuksien mukaan uusien näkökulmien avaajana ja tukena sekä kannustajana.” ProMentee-mentori

 

ProMentee-ohjelma

ProMentee-ohjelman avulla pyritään edistämään proviisorien yhtenäisyyttä, ammattiylpeyttä ja kollegiaalisuutta. Ohjelman aikana osallistujille järjestetään kolme yhteistä seminaaria joiden tarkoituksena on tukea mentorointipareja ja antaa työkaluja mentoroinnin toteuttamiseen. Parin apuna toimii myös ohjelmaa varten tuotettu ProMentee-mentorointiopas. Ohjelman pääpaino on mentorin ja mentoroitavan kahdenkeskisissä luottamuksellisissa tapaamisissa ja keskusteluissa. Mentorointiparin välisiä tapaamisia suositellaan pidettävän ohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Näiden tapaamisten ajankohdasta, paikasta ja sisällöstä parit vastaavat itse.  Mikäli mentori ja mentoroitava asuvat kaukana toisistaan, voidaan osa tapaamisista toteuttaa ns. etämentorointina. 

Lisätietoa mentoroinnista 

Helakorpi Seppo: Mentorointi ja hiljainen tieto

Karjalainen Merja 2010 (pro gradu): Ammattilaisten käsityksiä mentoroinnista työpaikalla

Toiva Anna 2009 (pro gradu): Keskusteluja sinusta, minusta ja työstä. Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa

Tunkkari-Eskelinen Minna 2005 (väitöskirja): Mentored to feel free. Exploring family business next generation members' experiences of non-family mentoring.