Mitä on mentorointi?

 

Mentorointi

Mentoroinnilla on pitkät, antiikista polveutuvat perinteet. ’Mentor’ tarkoittaa opastajaa ja neuvonantajaa, joka kokeneempana välittää omaa osaamistaan mentoroitavalle. Mestari-kisälli-oppipoika -periaate on yksi mentoroinnin kulmakivistä. Modernin mentoroinnin tavoitteina on siirtää kokeneen, urallaan edenneen mentorin kokemusta ja kontakteja eteenpäin nuoremmalle kollegalle.

Mentorointi ProMentee-ohjelmassa

Mentee tarkoittaa mentoroitavaa; henkilöä, joka kaipaa kokeneemmalta kollegalta ajatuksia, ideoita ja kannustusta uralleen. Pro, puolestaan, kuvaa mentorointiprosessia: se etenee mentoroitavan ehdoilla. Prosessin aikana mentori kuuntelee ja rohkaisee mentoroitavaa sekä jakaa kokemuksiaan ja niin kutsuttua ”hiljaista tietoa” omalta uraltaan. Uusien ajatusten ja näkökulmien kehittyminen, itsetuntemuksen kasvaminen ja urakäsitysten muovautuminen vaikuttavat positiivisesti mentoroitavan urakehitykseen. Hän laajentaa ammatillisia verkostojaan niin mentorin kuin muiden ohjelmaan osallistuvien mentorointiparien välityksellä.

 

”Nuorena tarvitsee rohkaisua lähteä kokeilemaan siipiään ja toisaalta löytääkseen millainen proviisori haluaa olla tulevaisuudessa.” ProMentee-mentoroitava

 

Uusien kontaktien lisäksi myös mentorilla on mahdollisuus kehittää omia vuorovaikutus- ja esimiestaitojaan sekä saada tuoreita ajatuksia toisen proviisorin kanssa käydyistä keskusteluista. Mentoroinnilla saavutetaan näin ollen molemminpuolista hyötyä.

 

“Halusin oppia nuoren proviisorin ajatusmaailmaa ja mitkä asiat nuori proviisori näkee tärkeiksi.”  ProMentee-mentori

“Aluksi (mentorointiprosessimme) oli melko suunnitelmallista, loppua kohti vapaampaa. Etenimme mentoroitavan ehdoilla. Hän sai päättää käsiteltävän aiheen. Mentorina toimin kuuntelijana ja mahdollisuuksien mukaan uusien näkökulmien avaajana ja tukena sekä kannustajana.” ProMentee-mentori

“Mentoroinnissa parasta oli verkostoituminen ja omien verkostojen hyödyntäminen, uusien ajatusten saaminen myös omalle uralle.” ProMentee-mentori

Lisätietoa mentoroinnista 

Helakorpi Seppo: Mentorointi ja hiljainen tieto

Karjalainen Merja 2010 (pro gradu): Ammattilaisten käsityksiä mentoroinnista työpaikalla

Toiva Anna 2009 (pro gradu): Keskusteluja sinusta, minusta ja työstä. Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa

Tunkkari-Eskelinen Minna 2005 (väitöskirja): Mentored to feel free. Exploring family business next generation members' experiences of non-family mentoring.