Proviisorin merkitys yhteiskunnalle

Proviisorin merkitys yhteiskunnalleProviisorin merkitys yhteiskunnalle on proviisorien edunvalvonnan kulmakiviä kokoava periaatedokumentti. Se sisältää kymmenen johtavaa ajatusta proviisorin roolista osana lääkealaa kolmeksi kokonaisuudeksi jaoteltuna. Dokumentti kuvaa proviisorina toimimisen lähtökohtia ja edellytyksiä sekä tuo esiin proviisorin monipuolista ja ainutlaatuista osaamista lääkealan vastuutehtävissä.

Tekstissä yhdistellään proviisorien asemaa ja proviisoreja terveydenhuollon ammattihenkilönä määrittäviä kirjauksia sekä tavoitteellisia tai jopa utopistisia ajatuksia parempana proviisorina toimimisesta. Periaatedokumentti on tarkoitettu kaikkien proviisorien ja proviisoriopiskelijoiden työkaluksi osaamisen, työnkuvan ja urakehityksen arviointiin oman kokemuksen kautta sekä yleistajuiseksi tekstiksi kaikille proviisorien vaikuttavuudesta kiinnostuneille.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kritiikkiä sisällöstä, ja käytämme sitä dokumentin jalostamisessa entistä paremmaksi.

Anna palautetta dokumentista


Proviisori edistää asiakkaiden, potilaiden ja ympäristön hyvinvointia


1. Proviisori edistää terveyttä ja hyvinvointia

Proviisorin toimintaympäristön tarkoituksiin kuuluvat terveyden edistäminen ja sairauksien lievittäminen, parantaminen tai ehkäiseminen. Apua tarvitseva asiakas tai potilas ja hänen terveytensä ja hyvinvointinsa ovat proviisorin työn keskiössä niin suorassa kohtaamisessa kuin muissa työtehtävissä. Proviisori kohdataan useimmiten terveydenhuollon ja lääkeasioiden asiantuntijana. Mahdollisuuksien puitteissa proviisori tukee terveyttä edistävää toimintaa myös työelämän ulkopuolella.

Proviisori tunnistaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä ja suhteuttaa lääkkeiden käytön muihin hoitovaihtoehtoihin. Proviisori osaa perustella lääkehoidon tarpeen ja rajoitteet lääkkeen käyttäjälle. Tarkoituksenmukainen, tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito parantaa lääkkeiden käyttäjien elämänlaatua ja terveyttä.

Proviisori tuntee toimintaympäristönsä muut terveyttä ja hyvinvointia edistävät tahot, tukee niiden antamia suosituksia ja ohjaa tarvittaessa sopivien palveluiden pariin. Proviisori osaa perustella oman osuutensa hyvinvoinnin edistämisessä. Proviisori tukee hyvinvointia myös terveysneuvonnan ja suositusten avulla. Proviisori hahmottaa väestön erityispiirteet sekä kansanterveydellisen kokonaiskuvan ja ottaa ne työssään huomioon.

2. Proviisori edistää järkevää lääkkeiden käyttöä

Proviisori tekee parhaansa lääkehoidolla tavoiteltavan terveyshyödyn saavuttamiseksi rakentaen oman työnsä rationaalisen eli järkevän lääkkeiden käytön periaatteiden mukaisesti. Proviisori tukee työllään laadukkaan farmaseuttisen hoidon toteutumista ja johdattaa luotettavan lääketiedon äärelle.

Proviisori tuntee järkevän lääkehoidon toteutumista estävät ja edistävät tekijät. Proviisori edistää toiminnallaan lääkehoitoon sitoutumista, joka edesauttaa lääkkeiden järkevää käyttöä ja hillitsee kustannuksia. Proviisori myös ymmärtää lääkehoitoon sitouttamisessa tarvittavan yhteistyön ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. Proviisori osaa suhteuttaa lääkkeettömät hoitovaihtoehdot lääkehoidolla saavutettaviin terveyshyötyihin.

3. Proviisori edistää lääke- ja lääkitysturvallisuutta

Lääkehoidon turvallisuus on farmasian alalla ydinasia. Lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijana proviisori tuntee turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja vie turvallisuuskulttuuria osaksi päivittäistä toimintaa. 

Proviisori tuntee lääkeaineen farmakologiset ominaisuudet ja vaikutukset, jotka muodostavat lääkkeen turvallisuuden perustan. Proviisori vastaa siitä, että lääke valmistetaan, pakataan, merkitään ja jaellaan asianmukaisesti ja lääkkeen vaikutuksista annetaan riittävästi tietoa. Lääketurvatoiminnalla proviisori estää lääkkeisiin liittyviä haittoja ja edistää lääkkeiden turvallista käyttöä antamalla ajantasaista tietoa lääkkeiden turvallisuudesta.

Proviisorilla on koulutuksensa ja kokemuksensa myötä ymmärrys erilaisista lääkehoitopoluista ja kyky tunnistaa lääkitysturvallisuuden vaaranpaikat.  Lääkeneuvonta on keskeinen keino edistää lääkkeen käytön turvallisuutta ja ehkäistä haittatapahtumia. Kyky tunnistaa lääkkeisiin liittyvät turvallisuusriskit antaa proviisorille erinomaiset valmiudet suunnitella, toteuttaa ja johtaa lääkehoidon turvallisuuden kehittämistoimenpiteitä ja riskienhallintaa niin omassa yksikössään, organisaatiossaan, alueellisesti kuin kansallisella tasolla.

4. Proviisori toimii kestävästi ja vastuullisesti

Proviisorilla on terveydenhuollon ammattilaisen etiikka ohjenuorana toiminnassaan. Proviisori tuntee alan eettiset ohjeet ja toimii niiden mukaisesti. Proviisorille jokainen ihminen on samanarvoinen.

Proviisorille kestävä kehitys tarkoittaa ympäristövaikutusten huomioimista lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa aina lääkkeiden kehityksestä, tuotannosta ja jakelusta lääkkeiden käyttöön ja hävittämiseen saakka. Proviisori tunnistaa organisaationsa ympäristövaikutukset ja pyrkii muuttamaan toimintatapoja ympäristöä paremmin huomioivaan suuntaan. 

Proviisori toimii vastuullisesti tiedostaen oman vaikutuksensa myös yhteiskunnan varojen käyttöön. Proviisorin toiminta on ammattitaitoista, luotettavaa ja yhteiskuntavastuun kantavaa. Proviisori huolehtii huoltovarmuudesta tehden parhaansa lääkkeiden saatavuuden ylläpitämiseksi.

 


Proviisorin osaaminen perustuu vahvaan lääkkeen elinkaaren tuntemiseen


5. Akateeminen tutkinto on edellytys proviisorina toimimiselle

Proviisorin koulutus on monipuolinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto, joka ohjaa toimimaan ammattieettisesti ja antaa Euroopan unionin ammattipätevyysdirektiivin edellyttämät tiedot ja taidot. Proviisorin tutkinto vastaa farmasian alan asiantuntijan koulutusta maailmanlaajuisesti. Proviisori on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja proviisorin ammattia saa harjoittaa vain proviisorin tutkinnon suorittanut henkilö.

Proviisorin ydinosaamiseen kuuluu syvällinen ymmärrys lääkkeistä ja lääkkeisiin liittyvistä asioista. Vahva akateeminen koulutus on tärkeä tekijä proviisorin osaamisen ja identiteetin muodostumisessa. Farmasia on luonteeltaan laaja-alainen tieteenala. Siinä sovelletaan luonnotieteellisiä, terveystieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia.

Proviisorin osaaminen perustuu tietoon ja tutkimukseen. Proviisori opiskelee ymmärtääkseen, ei vain muistaakseen. Proviisori osaa soveltaa aiemmin opittua ja uutta tutkimustietoa käytäntöön. Koulutuksensa aikana proviisori harjaantuu tieteelliseen päättelyyn, omaksuu keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja saa valmiudet myös itsenäiseen tutkimustyöhön. Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto antaa taidon arvioida tietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti.

Proviisorin lääkeosaaminen on ainutlaatuista ja tutkinto soveltuu monenlaisiin tehtäviin lääkealalla sekä sen rajapinnoilla. Työelämässä proviisoriin luotetaan ja proviisorin asiantuntijuutta sekä osaamista arvostetaan. Proviisorin koulutus antaa valmiudet uuden tiedon oppimiseen ja täydentävään kouluttautumiseen.

6. Proviisori syventää osaamistaan työelämässä

Terveydenhuollon ammattihenkilönä proviisorilla on velvollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Farmasia, lääketiede ja yhteiskunta kehittyvät jatkuvasti, joten proviisorilla on tarve päivittää osaamistaan omalla urallaan. Uusi tieto muuttuu nopeasti seuraavien proviisori-ikäluokkien perusosaamiseksi.

Proviisori hyödyntää omaksumaansa uutta tietoa työssään. Proviisori tunnistaa työelämän ydinosaamista tukevat osaamistarpeet ja haluaa kehittyä niissä. Elinikäinen oppiminen auttaa proviisoria sopeutumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Laaja-alainen osaaminen tukee ammatillista kehittymistä. Kokonaisuuksien hahmottamisen ja lääkealan laaja-alaisen ymmärryksen ansiosta proviisori tunnistaa työyhteisönsä oppimistarpeita ja osaa johtaa oppimista.

Kehittyminen ja kehittäminen ovat luontainen osa proviisorin ammatti-identiteettiä. Proviisorin on mahdollista erikoistua farmasiassa sekä täydentää asiantuntijuuttaan ydinosaamisesta tinkimättä. Jatkuva oppiminen sekä tiedon ylläpitäminen tukevat myös ammatti-identiteetin säilymistä. Proviisori osaa hyödyntää verkostonsa osaamista ja jakaa omaa osaamistaan kollegiaalisesti ja sidosryhmilleen. 

7. Proviisori työskentelee monenlaisissa työtehtävissä eri ammattiryhmien kanssa

Proviisorin kokonaiskäsitys ja osaaminen lääkekehityksestä, lääkealasta ja terveydenhuollosta mahdollistavat työskentelyn ja moniammatillisen yhteistyön lääke- ja terveydenhuoltoalan eri tehtävissä. Proviisori voi työskennellä itsenäisenä asiantuntijana, osana moniammatillista tiimiä sekä johtajana tai esihenkilötehtävissä. Proviisorit toimivat muun muassa vastuuseen, kehittämiseen, hallintaan, koordinointiin, valvontaan, tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä tehtävissä. 

Proviisori on hyvä ottamaan lääkkeitä koskevan uuden tiedon haltuun sekä keskustelemaan lääkkeisiin liittyvistä asioista sujuvasti muiden lääkkeiden parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Proviisori arvostaa osaamista ja keskustelee eri ammattiryhmien kanssa heidän omilla termeillään. 

Proviisori luo ja ylläpitää yhteyksiä ammattiryhmien ja organisaatioiden välillä edistäen yhteistyötä ja vahvuuksien huomioimista. Kehittämiskohteiden tunnistamisen kautta proviisori raivaa tietä uusille farmaseuttisille tehtäville ja tuo esiin farmasian asiantuntemusta ja proviisorien osaamista. Moniammatillisissa verkostoissa ja tiimeissä proviisori edustaa koko ammattikuntaa ja ottaa huomioon toimintansa vaikutuksen proviisorikunnan arvostukseen.

 


Proviisori toimii lääkealan keskeisissä vastuutehtävissä


8. Proviisori vastaa ihmisten lääkehuollon tarpeista ja neuvonnasta apteekissa

Proviisorilla on koulutuksensa ansiosta parhaat edellytykset toimia eettisesti ja vastuullisesti avohuollon apteekin vastuutehtävissä osana terveydenhuoltoa. Lakisääteisten tehtävien ohella proviisorin tutkinto antaa monipuoliset valmiudet tukea ihmisiä lääke- ja terveysasioissa.

Apteekkarina tai apteekinhoitajana toimiva proviisori on ammatillisessa, eettisessä ja taloudellisessa vastuussa apteekin toiminnasta. Proviisoriomistuksella varmistetaan apteekin ammattieettinen toiminta sekä riippumattomuus niin lääkkeen määrääjistä kuin lääketukuista, lääketeollisuudesta ja tahoista, joiden toimintaa ohjaavat puhtaasti kaupalliset tavoitteet. Myös suomalaisten yliopistojen ylläpitämien apteekkien apteekinhoitajat ovat proviisoreja.

Apteekkitoiminnan harjoittaminen on perustellusti luvanvaraista. Luvanvaraisuuden taustalla on kansanterveyteen liittyvä tarkoitus taata lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä turvata lääkkeiden saatavuus koko maassa. Apteekkilupa myönnetään sille proviisorille, jolla on parhaat edellytykset harjoittaa toimintaa. Apteekkiluvan saanut proviisori toimii apteekkarina yhteiskunnan asettamien tavoitteiden, velvoitteiden ja taloudellisten edellytysten rajoissa sekä ammattikunnan asettamien raamien mukaisesti. 

Apteekissa työskentelevä proviisori toimii apteekkarin oikeana kätenä ja ohjaa sekä kehittää apteekin toimintaa terveydenhuollon tavoitteiden mukaisesti. Apteekin keskeisenä tavoitteena on ohjata lääkkeiden käyttäjiä lääkeneuvonnalla lääkkeiden järkevään käyttöön. Apteekki tukee lääkkeiden käyttäjiä hoitoon sitoutumisessa ja sairauteen tai terveyteen liittyvissä kysymyksissä ja lääkkeettömän hoidon ohjauksessa. Apteekki huolehtii myös yhteiskunnan lääkkeisiin kohdentuvien varojen järkevästä käytöstä ja sairausvakuutuslain toteutumisesta yhdenvertaisesti.

9. Proviisori vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden lääkeasioista

Proviisori vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten toimintayksiköiden lääkehuollosta ja lääkitysturvallisuudesta. Koulutuksensa ansiosta proviisorilla on monipuolinen ja syvällinen osaaminen lääkkeistä ja kyky selvittää lääkkeisiin liittyvät hankalatkin asiat. Proviisorin osaaminen täydentää muiden ammattiryhmien lääketieteellistä ja hoidollista osaamista. 

Proviisori palvelee erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä, esimerkiksi sairaala-apteekkeja, klinikoita ja osastoja, lääkekeskuksia ja hoivakoteja. Proviisori ohjaa ja koordinoi lääkitysturvallisuuden toteutumista osana asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Proviisorin johdolla lääkehuolto on toimivaa ja laadukasta sekä lääkehoito turvallista ja onnistunutta. Laadukkaat lääkehuollon palvelut pitävät sisällään lääkkeiden hankintaan ja jakeluun, lääkevalmistukseen ja lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvät palvelut sekä farmaseuttiset asiantuntijapalvelut. Suurimmissa sairaala-apteekeissa lääkevalmistus on laajamittaista ja haastavaa edellyttäen lääkkeiden hyvien tuotantotapojen noudattamista. 

Proviisori kehittää lääkehuoltopalveluja nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Proviisori on edelläkävijä ja kehittää lääkehuollon palveluja asiakas- ja potilaslähtöisesti osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kliinisen farmasian palveluilla tuetaan tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon edistämistä.

Proviisorilla on johtava rooli lääkeasioiden järjestämisessä. Asianmukaisella lääkevalikoimalla voidaan hillitä yhteiskunnan lääkemenojen kasvua. Laadukkaalla hankinnalla ja jakelulla voidaan varmistaa lääkkeiden saatavuus ja kustannustehokkuus. Proviisori vastaa terveydenhuollon toimintayksikössä myös huoltovarmuuden ylläpitämisestä ja velvoitevarastoinnista.

10. Proviisori vastaa lääketehtaan ja lääketukkukaupan toiminnan laadusta

Proviisori on terveydenhuollon ammattilainen, joka ottaa huomioon lääkkeen käyttäjän, lääkkeen elinkaaren, laadun ja muut lääkkeen markkinoille saattamiseen liittyvät näkökulmat. Proviisorilla on kyky ymmärtää ja hallita lääkkeiden valmistukseen, hankintaan ja jakeluun liittyvää kokonaisuutta, työskennellä näillä osa-alueilla sekä ottaa niistä vastuu. Kokonaisvaltainen ymmärrys on edellytys monivaiheisten ja pitkien toimintaketjujen hallintaan sekä saumattomaan yhteistyöhön muiden ammattiryhmien kanssa.

Laatu ja turvallisuus ovat keskeisiä proviisorin toimintaa ohjaavia tekijöitä. Proviisori tekee järjestelmällistä laatutyötä ja on valmis ottamaan laajan vastuun toiminnan laadusta. Proviisori tuntee lainsäädännön sekä ohjeistuksen ja omaksuu lääkealan kansainväliset standardit jo opintojensa aikana. Proviisori ottaa vastuun siitä, että potilas saa käyttöönsä tehokkaan ja turvallisen lääkevalmisteen ja että toiminta on kaikin puolin laadukasta.

Lääkkeitä voidaan valmistaa teollisesti vain lääketehtaissa, joissa noudatetaan lääkevalmistuksen ja laadunvarmistuksen hyviä toimintatapoja. Toimintatavoilla varmistetaan, että lääkkeet täyttävät valmistuksen osalta niille asetetut vaatimukset. Lääketehtaan vastuunalainen johtaja vastaa siitä, että näitä tapoja noudatetaan.

Lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja vastaa siitä, että myytävät valmisteet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja että toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja lääkkeiden hyviä jakelutapoja. Lääkevalmisteen elinkaaren tuntemus on tärkeää vastuunalaisen johtajan tehtävässä.

 


7.3.2024/TAK