Suomen Proviisoriyhdistyksen apuraha 2023

Apurahaa farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettavaksi apurahan farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahaa voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta varten. Esimerkkejä hakukohteista ovat ulkomailla suoritettava pro gradu -työ, LHA- ja LHKA-opinnot tai erikoistumiskoulutukseen tarkoitetut opinnot, tieteellinen jatkotutkimus ja posterin esittely alan kongressissa.

Apurahaa jaetaan hakemusten perusteella enintään 3 000 €. Apurahan jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus.

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan jakamisesta ja saajista. Apurahatoimikunta on koottu yhdistyksen jäsenistä, jotka edustavat lääkealan eri sektoreita.

Hakuohjeet

Apurahahakemus lähetetään sähköisellä hakulomakkeella, johon hakijan tulee täyttää:

  • apurahan käyttötarkoitus,
  • opintojen, kongressimatkan tms. rahoitussuunnitelma ja mahdollinen tutkimussuunnitelma,
  • toivomus apurahan suuruudesta,
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat sekä
  • ansioluettelo, julkaisuluettelo ja todistukset muista ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen.

Apurahahakemusten tulee olla perillä 31.1.2023 mennessä. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Proviisoripäivillä 25.3.2023 ja/tai Proviisori-lehdessä 2/2023.