Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunnot ja kannanotot

2024

3.4.2024 Kannanotto itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamisesta

12.2.2024 Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen koordinaatioryhmän (AATE) esitys lääkeneuvonnan kehittämiseksi

9.2.2024 Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta (Dnro VN/36738/2023)

9.2.2024 Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta asetukseksi vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Dnro VN/36310/2023)

10.1.2024 Vastaus lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (Dnro: VN/18557/2023) 

2023

5.12.2023 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntopyyntö apteekkisopimusmenettelyn ratkaisukuvauksesta – Suomen Proviisoriyhdistys ry:n vastaus 

8.11.2023 Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta (Dnro: VN/3920/2023)

12.1.2023 Vastaus sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntopyyntöön koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 314/2022 vp)

2022

25.10.2022 Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (STM061:00/2022, Dnro VN/15072/2022)

10.10.2022 Vastaus lausuntopyyntöön ehdotuksesta lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta (STM060:00/2022, DNro VN/15071/2022)

8.8.2022 Vastaus STM:n lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi (STM060:00/2022, Dnro VN/15071/2022)

9.5.2022 Vastaus Fimean kommenttipyyntöön lääkkeen toimittamisen prosessikuvauksista

20.4.2022 Fimean taustakysely avohuollon apteekkien lääkeneuvonnan sisällöistä ja kehittämistarpeista – Suomen Proviisoriyhdistys ry:n vastaukset

14.4.2022 Vastaus täydentävään lausuntopyyntöön valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämistä muutoksista lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (Dnro VN/2037/2021)

31.3.2022 Vastaus lausuntopyyntöön Lääkkeiden hyvät tuotantotavat sekä kliinisissä lääketutkimuksissa käytettävien lääkkeiden valmistusta koskevat vaatimukset -määräyksestä (Dnro FIMEA/2022/000806)

18.3.2022 Vastaus lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/2037/2021)

2021

10.12.2021 Lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 luonnoksesta (Dnro VN/5787/2021)

12.11.2021 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkeluetteloa koskevan päätöksen luonnoksesta 2022 (Dnro FIMEA/2021/005559)

17.5.2021 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (VN/22449/2020)

2020

20.11.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto lääkelain ja siihen liittyvien asetusten muuttamisesta

9.11.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto lääkkeen määräämisestä annetun STM:n asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

30.10.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista

1.10.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto lääkeasioiden tiekartasta

17.6.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön: Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti (diaarinumero: VN/10633/2020)

8.6.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus THL:n kommenttipyyntöön lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämisen konseptista

31.3.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Dnro VN/6693/2020)

10.1.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräyksestä Lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella (Dnro FIMEA/2019/000269)

2019

13.12.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön asetuksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM132:00/2019 ja VN/13787/2019)

22.8.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (STM060:00/2019)

20.3.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM/648/2019)

20.3.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräys apteekeilta kerättävistä taloustiedoista ja laadunvalvontamaksuista (Dnro 000612/00.01.02/2019)

2018

2.11.2018 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkeluetteloa koskevaksi päätökseksi 2019 (Dnro 005473/00.01.00/2018)

19.10.2018 Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus ja -kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (STM095:00/2012)

4.10.2018 Vastaus lausuntopyyntöön hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta (STM081:00/2018)

2017

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM/929/2017) (15.3.2017)

Vastaus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausuntopyyntöön lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen -ohjeen luonnoksesta (6895/00.01.02/2016) (10.2.2017)

2016

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM095:00/2012) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta (9.9.2016)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM114:00/2015) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta (9.9.2016)

Jäsentiedote: Proviisorin työstä maksettava asianmukainen palkka (14.6.2016)

Kommentit liittyen sosiaali- ja terveysministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen koskien apteekeissa toimivia erillisiä yhtiöitä 25.4. (STM095:00/2012) (28.4.2016)

STM: lausuntopyyntö Rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista (5.4.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Duodecim: Käypä hoito -suosituksen lausuntopyyntö: Itselääkitys (7.2.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti – kansallinen selvitys ja suositukset 5.2.

2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairauvakuutuslain muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta (13.10.2015)

Lausunto suosituksesta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi (15.9.2015)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta (STM027:00/2015) (30.6.2015)

Kannanotto selvitysmiesten raporttiin Fimean alueellistamistavoitteiden toteuttamisesta (asettamispäätös STM 020/2015) (23.6.2015)

Suomen Proviisoriyhdistyksen kannanotto apteekkilupien tarveharkinnan säilyttämiseksi (14.03.2015)

2014

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § muuttamista (Dnro STM096:99/2013) (20.11.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön pyyntöön koota näkemyksiä sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen sekä optikon ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin pro auctore -lääkkeenmääräämisen toimivuutta ja kehittämistarpeita seuraavalle työyhmälle (Dnro STM114:00/2012) (24.10.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön sähköiseen lausuntopyyntökyselyyn liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnokseen (Dnro. STM090:00/2013) (avoimet vastaukset, 14.10.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön kommenttipyyntöön koskien lääkemääräyksen voimassaoloajan pidentämistä koskevaa asetusmuutosta (1088/2010) (10.10.2014)

Vastaus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kommenttipyyntöön koskien itsehoitolääkeohjelmaluonnosta (Dnro. 000171/00.04.05/2014) (29.8.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön kannanottopyyntöön ehdotuksesta lääkelakia koskevaan lakiehdotukseen esitetystä 57 §:n hintaneuvontaa koskevasta lisäyksestä (STM095:00/2012) (16.5.2014)

Proviisoriyhdistyksen kannanotto: "Näillä ehdoilla apteekissa voisi rokottaa" (6.5.2014)

Vastaus Fimean kommenttipyyntöön (Dnro. 000171/00.04.05/2014) liittyen kansallisen itsehoitolääkeohjelman valmisteluun (2.4.2014)

Kannanotto Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämisen työryhmän pyyntöön liittyen aiheeseen "Miten tervettä kilpailua voitaisiin lisätä lääkehuollossa?"(27.3.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM096:00/2013 ehdotuksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (26.3.2014)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM095:00/2012 ehdotuksesta laiksi lääkelain muuttamisesta (apteekkitoimintaa koskevat muutokset) (21.2.2014)

2013

Vastaus Fimean lausuntopyyntöön lääkkeiden hyvien jakelutapojen määräysluonnoksesta (Dnro 000396/00.01.02/2013) (18.11.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM 063:00/2013 "Ehdotus Valtioneuvoston asetukseksi lääketaksasta" (26.9.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön STM 0035:00/2013 "Asetus lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta” (25.6.2013)

Vastaus Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM090:00/2011) "Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta” (14.6.2013)

European Commission: Guideline on the Principles of Good Distribution Practices for Active Substances for Medicinal Products for Human Use (30.04.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista (Dn:o STM084:00/2011) (12.03.2013)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja sähköisestä lääkemääräyksestä annettujen lakien muuttamiseksi (Dn:o STM048:00/2012) (03.01.2013)

2012

Glukosamiini itsehoidossa. Vastaus Fimealle lausuntopyyntöön Dnro 3246/03.02.05/2012 (30.10.2012)

Vastaus Lääketeollisuuden lausuntopyyntöön lääketeollisuuden eettisistä ohjeista (19.9.2012)

Vastaus Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM 064:00/2011) "Hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta” (8.6.2012)

Vastaus Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM 527715) "Hallituksen esitysluonnos lääkkeiden velvoitevarastointilain sekä velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta” (29.2.2012)

Vastaus lausuntopyyntöön (OKM2012-00021) Euroopan komission antamasta ehdotuksesta ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin (2005/36/EY) ja ns. IMS-asetuksen muuttamisesta (KOM(2011)883) (24.2.2012)

Kommentit Fimean suosituksesta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin (17.2.2012)

2011

Lausunto Fimealle apteekkien lääkevalmistusta koskevasta määräysluonnoksesta (15.11.2011)

Lausunto Fimealle apteekkien verkkopalveluita koskevasta määräysluonnoksesta (15.4.2011)

Lausunto luonnoksesta lääkeasetuksen muuttamisesta annettavasta asetuksesta (11.1.2011)

2010

Suomen Proviisoriyhdistys mukana Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan valmistelutyössä 2010-2011

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto Fimealle sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuoltoa koskevan selvitystyön käynnistymisen johdosta (31.8.2010)

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä lääkelain ja apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta (12.4.2010)

2009

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto Lääkelaitokselle lääkeluetteloa koskevan päätöksen luonnoksesta (30.10.2009)

Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunto Lääkelaitokselle määräyksen 3/2004 (Tuotevirheet) uudistamistarpeista (4.9.2009)

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (16.4.2009)

Lausunto proviisorien rajoitetusta reseptinuusimisoikeudesta apteekeissa (26.2.2009)

 

Vuotta 2009 aiempia lausuntoja sekä lausuntoja, jotka eivät ole saatavilla linkkeinä tämän sivun kautta, voi tiedustella Proviisoriyhdistyksen toimistolta.

 

3.4.2024/MH