Suomen Proviisoriyhdistyksen lausunnot ja kannanotot

2023

12.1.2023 Vastaus sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntopyyntöön koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 314/2022 vp).

2022

25.10.2022 Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (STM061:00/2022, Dnro VN/15072/2022)

10.10.2022 Vastaus lausuntopyyntöön ehdotuksesta lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta (STM060:00/2022, DNro VN/15071/2022)

8.8.2022 Vastaus STM:n lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi (STM060:00/2022, Dnro VN/15071/2022)

9.5.2022 Vastaus Fimean kommenttipyyntöön lääkkeen toimittamisen prosessikuvauksista

20.4.2022 Fimean taustakysely avohuollon apteekkien lääkeneuvonnan sisällöistä ja kehittämistarpeista – Suomen Proviisoriyhdistys ry:n vastaukset

14.4.2022 Vastaus täydentävään lausuntopyyntöön valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämistä muutoksista lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (Dnro VN/2037/2021)

31.3.2022 Vastaus lausuntopyyntöön Lääkkeiden hyvät tuotantotavat sekä kliinisissä lääketutkimuksissa käytettävien lääkkeiden valmistusta koskevat vaatimukset -määräyksestä (Dnro FIMEA/2022/000806)

18.3.2022 Vastaus lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/2037/2021)

2021

10.12.2021 Lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 luonnoksesta (Dnro VN/5787/2021)

12.11.2021 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkeluetteloa koskevan päätöksen luonnoksesta 2022 (Dnro FIMEA/2021/005559)

17.5.2021 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (VN/22449/2020)

2020

20.11.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto lääkelain ja siihen liittyvien asetusten muuttamisesta

9.11.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto lääkkeen määräämisestä annetun STM:n asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

30.10.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista

1.10.2020 Proviisoriyhdistyksen lausunto lääkeasioiden tiekartasta

17.6.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön: Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti (diaarinumero: VN/10633/2020)

8.6.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus THL:n kommenttipyyntöön lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämisen konseptista

31.3.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Dnro VN/6693/2020)

10.1.2020 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräyksestä Lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella (Dnro FIMEA/2019/000269)

2019

13.12.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön asetuksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM132:00/2019 ja VN/13787/2019)

22.8.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (STM060:00/2019)

20.3.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM/648/2019)

20.3.2019 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräys apteekeilta kerättävistä taloustiedoista ja laadunvalvontamaksuista (Dnro 000612/00.01.02/2019)

2018

2.11.2018 Proviisoriyhdistyksen vastaus lausuntopyyntöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkeluetteloa koskevaksi päätökseksi 2019 (Dnro 005473/00.01.00/2018)

19.10.2018 Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus ja -kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (STM095:00/2012)

4.10.2018 Vastaus lausuntopyyntöön hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta (STM081:00/2018)

2017

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM/929/2017) (15.3.2017)

Vastaus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausuntopyyntöön lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen -ohjeen luonnoksesta (6895/00.01.02/2016) (10.2.2017)

2016

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM095:00/2012) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta (9.9.2016)

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön (STM114:00/2015) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta (9.9.2016)

Jäsentiedote: Proviisorin työstä maksettava asianmukainen palkka (14.6.2016)

Kommentit liittyen sosiaali- ja terveysministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen koskien apteekeissa toimivia erillisiä yhtiöitä 25.4. (STM095:00/2012) (28.4.2016)

STM: lausuntopyyntö Rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista (5.4.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Duodecim: Käypä hoito -suosituksen lausuntopyyntö: Itselääkitys (7.2.2016) - toimitettu verkkolomakkeena

Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti – kansallinen selvitys ja suositukset 5.2.

2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairauvakuutuslain muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta (13.10.2015)

Lausunto suosituksesta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi (15.9.2015)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta (STM027:00/2015) (30.6.2015)

Kannanotto selvitysmiesten raporttiin Fimean alueellistamistavoitteiden toteuttamisesta (asettamispäätös STM 020/2015) (23.6.2015)

Suomen Proviisoriyhdistyksen kannanotto apteekkilupien tarveharkinnan säilyttämiseksi (14.03.2015)

 

12.1.2023/mh